Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı

 • Anasayfa
 • Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı
Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı

Türk vatandaşlığı kazanmanın birçok faydası vardır. Bu faydaların başında anayasal haklardan yararlanmak geliyor. Bilindiği gibi birçok önemli anayasal hak yalnızca vatandaşların faydasına sunuluyor ve bunlardan yabancılar yararlanamıyor. Ancak yabancıların da Türk vatandaşı olma hakkı vardır. 

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenler için birçok yol vardır. Bunların başında doğum ile vatandaşlık kazanmak geliyor. Bu durumda Türk vatandaşlığı doğum yerine göre vatandaşlık kazanma ve soy bağı yoluyla vatandaşlık kazanma olmak üzere iki şekilde kazanılır. Bunlar dışında da Türk vatandaşlığı kazanmanın yolları da vardır. Bu başlık altında tüm seçenekleri tek tek açıklayacağız. 

 

Türk Vatandaşlığının Doğum Esaslı Kazanılması 

Doğum esaslı Türk vatandaşlığı kazanmanın yolları; soy bağı esaslı ve doğum yeri esaslı kazanma olmak üzere iki şekildedir. Her iki durumda da Türk vatandaşlığı kendiliğinden kazanılır. Doğum ile Türk vatandaşlığı kazanılması durumu doğum anında başlamak üzere hüküm ifade eder.

 

Soy Bağı Esaslı Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Soy bağı ile Türk vatandaşlığı kazanılması durumu; çocuk doğduğu anda soy bağıyla bağlı olduğu Türk vatandaşı olan baba veya annenin vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Bu Anayasa’da şu şekilde ifade edilir; “ Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanun da belirtilen hallerde kaybedilir.” Bu durumda anne veya babadan sadece birinin doğum sırasında Türk vatandaşı olması yeterlidir. Diğer ebeveynin yabancı uyruklu olması çocuğun Türk vatandaşlığı kazanmasını engellemez.

Doğum ile kazanılan Türk vatandaşlığı ile bilinmesi gereken blr diğer durum anne veta babadan birinin Türk vatandaşlığı başvuruda bulunması ve bu başvurunun onaylanmasıdır. Bu durumda başvuru hakkı çocuklar için de verilir.

Türkiye sınırları dışında yaşayan ve doğumuna ilişkin bildirimi 18 yaşını tamamlamış olduğu halde bulunmayan kişilerin Türk vatandaşı olan anne veya baba sebebiyle Türk vatandaşlığı kazandıkları Bakanlık tarafından yapılacak olan bir inceleme sonuncunda tespit edilirse bu kişiler aile kütüğüne tescil edilir.

 

Doğum Yeri Esaslı Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türkiye sınırları içinde doğan, herhangi bir ülkenin vatandaşlığını anne veya babasının belli olmayışı, vatansız oluşu veya kendi ülkesindeki milli kanunlar gereğince vatandaşlığı kazanamıyor oluşu gibi sebeplerle kazanamamış olan çocuklar, doğum itibariyle Türk vatandaşlığını kazanır. 

Eğer bir çocuk Türkiye'de bulunmuş ise Türkiye sınırları dışında doğduğu kesin oluncaya kadar Türkiye'de doğmuş kabul edilir. Bu durumda yaş küçüklüğü sebebiyle kendini henüz ifade edemeyen bulunan çocuklar, kolluk yetkililerinin ya da ilgili kamu kurumlarının bu durumu gösterdikleri tutanağa veya ilgililerin bulundukları beyana dayanılarak bu çocuklar nerede bulunduysa o yer nüfus kütüğüne tescil edilirler.

 

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 11 uyarınca yabancıların Türk vatandaşlığı kazanması için;

 • Kendi millî kanununda belirtilen şartlara göre veya vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu itibarıyla ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin olmak
 •   Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye doğru Türkiye’de beş yıl kesintisiz ikamet etmiş olma şartı
 • Türkiye'ye yerleşme kararını; Türkiye'de iş kurma, taşınmaz mal edinme, ticaret veya iş merkezini Türkiye'ye taşıma, Türkiye'de yatırım yapma, Türkiye'de çalışma izni olup bir iş yerinde çalışma gibi fiillerle teyit etmek ya da bir Türk vatandaşıyla evlenmek, ailecek müracaatta bulunmak, daha önceden Türk vatandaşlığı kazanmış anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmak ya da Türkiye'de eğitimini tamamlamak
 • Genel sağlık şartları bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığının olmaması
 • Toplum içerisinde birlikte yaşamanın getirmiş olduğu sorumluluk duygusuna uygun davranarak Türkiye'de iyi ilişkilere sahip olduğunu gösterebilmek, sergilediği davranışlar sebebiyle çevresinde güven oluşturmak, toplum tarafından hoş karşılanmayacak ve toplum değerlerine aykırılık gösterecek kötü alışkanlıklara sahip olmamak
 • Toplumsal yaşam içinde uyum sağlayabilecek yeterlilikte Türkçe konuşabilmek
 •   Türkiye'de kendisinin, aynı zamanda bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelir ve meslek sahibi olmak
 • Kamu düzenine ve milli güvenliğe engel teşkil eden bir halinin bulunmaması gibi şartlar aranmaktadır. 

 

Bu Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler 

Türk vatandaşlığı için istenilen belgeler ise aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Başvuru formu
 • Kişi hangi devlet vatandaşıysa bunu gösteren pasaport ya da benzeri bir belge. Eğer vatansızsa, bunun temininin mümkün olmadığına ilişkin bir belge.
 • 2 adet, beyaz fonda, belirtilen boyutlarda ve desensiz biyometrik fotoğraf
 • Kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir doğum belgesi ya da nüfus kayıt örneği gibi bir belge veya kişi evliyse çocuklarının ve eşinin aile bağını kanıtlar nitelikte bir nüfus kayıt örneği
 • Kişinin genel sağlığı itibarıyla tehlikeye oluşturacak bir hastalığının bulunmadığına dair usulleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir sağlık raporu
 • Medeni halini gösteren belge; evliyse evlenme belgesi, boşanmışsa boşandığını gösteren belge, eğer kişi dul ise eşinin öldüğüne dair belge
 • Türkiye'de kendi geçimini ve bakmak ile yükümlü bulunduğu kişilerin geçimini sağladığına dair gelir ya da mesleki bilgilerini ispatlayan vergi levhası, çalışma izni, taahhütname veya benzeri belgeler
 • Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru hesaplandığında 5 yıl boyunca Türkiye'de kesintisiz ikamet ettiğini gösteren, il emniyet müdürlüğünden alınacak olan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge
 • Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru bakıldığında vatandaşlık işlemleri sonucuna yetecek kadar süreli ikamet tezkeresi
 • Herhangi bir suç sebebiyle hakkında kesinleşmiş olan mahkeme kararı varsa bunun onaylı örneği
 • Kişinin ay ve gün olarak doğum tarihi bulunmuyorsa doğum tarihinin tamamlanması sebebiyle kendi ülkesinin yetkili kurumlarından almış olduğu belge, bu belgenin temin edilememesi durumunda ise Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince olması gereken işlemleri kabul ettiğini gösteren imzalı bir beyan
 • Kişinin hizmet bedelini maliye veznesine yatırdığına dair makbuz

 

Vatandaşlık Başvuru Makam ve Usulü 

Vatandaşlık başvuruları kişinin yerleşim yeri valiliğine bizzat veya hakkın kullanılmasına dair özel bir vekaletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar ise kabul edilmez. Eğer kişi ergin değil ve ayırt etme gücü bulunmuyorsa bu kişinin vatandaşlık ile ilgili başvuruları vasileri ya da velisi tarafından yerine getirilir. Vatandaşlık başvurusu yapılırken, müracaat işlemleri sırasında yabancı kimlik numarası kullanılır. Başvuru tarihi olarak kişi tarafından verilen form dilekçesinin evrak kaydına alındığı tarih geçerlidir.

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı kişi aranılan ikamet süresi içerisinde toplamda 6 ayı geçmemek koşuluyla Türkiye sınırları dışında bulunabilir. Bu Türkiye dışında geçmiş olan ve toplam 6 ayı aşmayan süre, öngörülen ikamet suresinin içinde değerlendirilir. Eğer yabancı ikamet suresi içerisinde toplamda 6 aydan daha fazlasını Türkiye sınırları dışında geçirir ya da geçerli bir ikamet izni olmadan veya ikamet izni alınmadan 6 aydan daha fazla Türkiye'de bulunursa bu durum ikamet süresini kesintiye uğratır ve daha önceki ikamet süresi de dikkate alınmaz.

Yasal olarak ikamet izni olmadan ya da yasal olsa da Türkiye'de yerleşme niyeti göstermeyen; iltica veya sığınma başvurusu sahibi sığınmacı, öğrenim görmekte olan, turistik, çocuğa refakat, tedavi gibi amaçlar ile alınmış olan ikamet tezkiresi ile ya da konsüller veya diplomatik ayrıcalıklar ile bağışıklık sağlamakta olan yabancı misyon personelinin kimlik kartı ile birlikte Türkiye'de ikamet ediyor olması Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda geçerli bir ikamet düzeyi olarak kabul edilmemektedir. Türkiye'de Türk vatandaşlığı kazanılması kabul edilmeyen ikamet sebepleri ile bulunan kişi sonradan geçerli olan bir neden ile ikamete bağlanırsa daha önceki ikamet süresi de hesaba katılır. Bahsedilen bu hüküm Türkiye'de turistik amaçlı bir ikamet tezkeresi ile bulunanlar için uygulanmaz.

Yabancı bir makamca verilen resmi belgelerin tasdiki, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca yapılır. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişilerin başvuru esnasında ibraz ettiği yabancı makamlarca verilen pasaport, diploma gibi belgeler noter tasdikli ve Türkçe tercümeli olmalıdır. Gerekli görülmesi halinde ikamet tezkeresinin aslına uygun olduğu konusundaki tasdiki il müdürlüğünce de yapılabilir.

 

Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Çıkma izni alma yoluyla Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, baba ve annelerine bağlı olarak vatandaşlığını kaybetmişse ve ergin olmasından itibaren vatandaşlığını kazanmak için 3 yıl içinde yazılı bir bildirimde bulunmuşsa, seçme hakkını kullanma suretiyle Türk vatandaşlığı kazanabilir. 

Seçme hakkıyla Türk vatandaşlığı kaybının hüküm ifade etmesi konusunda baz alınan tarih, hakkın kullanılmasına dair gerekli şartların varlığının bakanlık tarafından tespit edilmesine ilişkin kararın verildiği tarihtir.

 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde belirtilen hallerde, bakanlık teklifi ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Bu durumda kişinin 12. maddede sayılan nitelikler dışında kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından bir engel teşkil edecek halinin olmaması yeterlidir.  Kişi Türk vatandaşlığı kazanılması için aranılan diğer herhangi bir şarta bakılmaksızın Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12: Kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından bir engeli bulunmamak şartıyla aşağıda yer verilen yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilir

 1. Teknolojik, bilimsel, ekonomik, sportif sosyal, sanatsal ve kültürel bir alanda olağanüstü hizmeti geçmiş olan veya geçeceği düşünülen; Türkiye'ye sanayi tesisi getiren ve ilgili bakanlıklar tarafından hakkında gerekçeli teklif sunulan kişiler
 2. Vatandaşlığa alınması zaruri olarak görülen kişiler
 3. 2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesi 1. fıkrası gereğince ikamet alanlar ile birlikte Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar ve ve bu yabancıların eşi, eşinin veya kendisinin ergin olmayan ya da bağımlı olan yabancı çocuğu

 

Turkuaz Kart Sistemiyle Vatandaşlık Kazanma

Turkuaz Kart sistemi ilk kez 2017 senesinde tanıtıldı. Bu sistemde asıl amaç sanatçı, bilim insanı ve sporcu gibi kişilerin ülkeye çekilmesi ve sermaye sahibi olan yabancı yatırımcıların Türkiye'de ikamet ve çalışma izni konusunda herhangi bir engelle karşılaşmamaları ve uzun bir bürokrasi sürecine takılmamalarıdır. Bu sistem Türk vatandaşlığına başvurmayı da mümkün kılıyor.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

Eğer kişi doğum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduysa ve Türk vatandaşlığı kazanmak istiyorsa bunun için Türk vatandaşı olmak istediğini yazılı olarak beyan etmesi gerekir. Bu durumda bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu yolla kazanılan vatandaşlıkta, kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyken Türk vatandaşı olması eşine tesir etmemekle birlikte çocukları hakkında da 5.901 sayılı Türk vatandaşı kanununun 20. maddesi hükmü uygulanır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı sonradan kazanıldıysa, bu yabancılar hakkında da yine 5.091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uygulanır.

 

Evlât Edinilme Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Ergin olmayan ve bir Türk vatandaşınca evlat edinilen yabancı kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından engel olacak bir hali bulunmama şartıyla Türk vatandaşlığı kazanabilir.

 

Evlât Edinilme Yoluyla Vatandaşlık Kazanmak İçin İstenilen Belgeler

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için bazı belgelerin bulunması gerektir. Bu belgeler aşağıda sayıldığı gibidir:

 • Evlat edinen ya da veli veya vasinin isteğini belirten bir başvuru formu
 • 2 adet beyaz fonda ve desensiz biyometrik fotoğraf
 • Usule uygun olarak onaylanmış bir doğum belgesinin noter tarafından tasdikli olarak Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesine dayanılıp düzenlenecek olan doğum tutanağı
 • Maliye veznesine hizmet bedelinden yatırıldığını gösteren bir makbuz

İlgili kişi bu belgeler ile birlikte; yurt içinde yerleşim yeri valiliğine, yurt dışında bizzat ya da bu hakkın kullanılmasına dair özel bir vekaletname ile  yurt temsilciliklerine başvuruda bulunabilir. Bu durumda posta yolu ile müracaat kabul edilmez. Eğer başvuru ergin olmayan bir kişi ya da ayırt etme gücünden yoksun olan bir kişinin vatandaşlığı ile ilgili ise bu durumda başvuruyu veli ya da vasi yapar.

Evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için müracaat ve işlem sırasında yabancı kimlik numarası esas alınmaktadır. Başvuru tarihi ise kişi tarafından verilen form dilekçesinin müracaat makamı tarafından evrak kaydına alındığı tarih olarak kabul edilir. Bu durumda yabancı makamlardan alınan resmi belgelerin tasdiki Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesi uyarınca yapılır. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişilerin başvuru sırasında verdikleri, yabancı makamlardan alınmış olan pasaport, diploma gibi belgelerin noter tasdikli ve Türkçe tercümeli olması yeterlidir. Gerekli görülmesi durumunda ikamet tezkeresinin aslına uygun olduğunun tasdiki İl Müdürlüğünce de yapılabilir.

 

Türk Vatandaşlığının Göçmen Olarak Kazanılması

5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp göçmen kabul edilenlerin vatandaşlık dosyası, bakanlığa gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Bakanlık yabancı kişinin Türk vatandaşlığı kazanmak üzere gönderilen dosyasını inceler ve teklifte bulunur. Teklif üzerine karar verilirse Türk vatandaşlığı kazanılmış olunur.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12: Kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından engel bir durumu bulunmamak şartı ile bakanlık teklifi üzerine karar verilen yabancı kişiler ( göçmen kabul edilen kişiler) Türk vatandaşlığı kazanabilir.

 

İkamet Şartı Olmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanılması 

Milli güvenlik yönünden herhangi bir engeli bulunmamak koşuluyla;

 • Çıkma izni alma suretiyle Türk vatandaşlığı kaybedenler, anne ve babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocukların ergin olmalarından başlayarak 3 yıl içinde seçme hakkını kullanmayanlar Türkiye'de ikamet ettiği süreye bakılmadan Türk vatandaşlığını tekrar kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 13;

 1. Milli güvenlik yönünden engel oluşturan herhangi bir durumu olmaması koşuluyla aşağıda sayılan kişiler, Türkiye'de ikamet ettiği süreye bakılmaksızın Türk vatandaşlığını yeniden, bakanlık kararı ile kazanabilirler
 • Çıkma iznini alma suretiyle Türk vatandaşlığı kaybetmiş olanlar,
 •   Anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığı kaybeden kişilerden 21. maddede sunulan süre içerisinde seçme hakkını kullanmamış olanlar.

 

İkamet Şartı İle Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı kanun uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar ile seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar; milli güvenlik yönünden engel oluşturacak bir durumunun bulunmaması ve 3 yıl Türkiye'de ikamet etmesi şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilir. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 14 uyarınca; 29. madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 34. Madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Bakanlık kararı ile birlikte milli güvenlik yönünden engel bir halinin olmaması ve 3 yıl Türkiye'de ikamet etme koşuluyla yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması 

Bir Türk vatandaşıyla evlenmek doğrudan doğruya Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Bir yabancı tarafından Türk vatandaşlığı kazanmak üzere başvurulabilmesi için en az 3 yıl süreyle bir Türk vatandaşıyla evli olunması ve bu evliliğin devam ediyor olması gerekir. 

Vatandaşlık için başvurulduğu tarih sonrasında Türk vatandaşı eş ölürse ve bu sebeple evlilik sona ererse aile birliği içinde yaşama koşulu aranmaz. Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma konusunda diğer detaylar aşağıdaki gibidir:

 •   Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmış olan yabancı kişilerin, evlenmenin butlanı durumunda Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri için evlenmede iyi niyetli olma şartı aranır
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmış olan yabancı kişilerin, butlan durumuna karar verilmesi halinde vatandaşlığın muhafaza edilip edilmeyeceği konusu Valilik kanalı ile bakanlığa sorulur
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16 uyarınca: Türk vatandaşı ile evli olmak doğrudan doğruya Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşıyla 3 yıldır evli olan ve bu evliliği devam eden yabancı kişiler, Türk vatandaşlığı kazanmak üzere başvuru yapabilir. Bu başvuru sahiplerinde evlenme süresi ile birlikte bazı kriterler daha aranır. Bu kriterlere göre; aile birliği içinde yaşanması, evlilik birliği ile uyuşmayacak bir faaliyetin olmaması, kamu düzeni ve milli güvenliğe engel oluşturabilecek bir halin olmaması gerekir.

 

Emlak Alarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması 

2018 yılının Eylül ayında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan bir kararla yabancı kişilerin Türk vatandaşlığına geçişine imkan tanıyan bazı düzenlemeler yapılmıştır. 2018 yılında yürürlüğe giren bu yasa ile birlikte Türkiye'de vatandaşlık ücreti belirlenmiş ve 13 Haziran 2022 tarihinde geçerli olacak şekilde Türk vatandaşlığı için satın alma tutarının taban fiyatı belirlenmiştir.

Buna göre Türk vatandaşı olunması için Türkiye'de alt limiti 400.000 USD kıymetinde gayrimenkul alınması veya notere 400.000 USD kıymetinde bir mülk satın almak için taahhütte bulunulması gerekiyor.

 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 

Türk vatandaşlığı almak isteyenler için 2018 senesinden beri yeni bir yol sunuluyor. Buna göre alt limiti 400.000 USD değerinde gayrimenkul alımı yapan veya alt limiti 500.000 USD tutarında bir yatırım yapan yabancı yatırımcılar, 3 yıl süreyle yaptıkları bu yatırıma dokunmamaları şartıyla Türk vatandaşlığı alabilirler. Yine sabit bir sermayeye alt limiti 500.000 USD'den yatırım yapan ya da 50 kişilik Türk personeli çalıştıran yabancılar da bu sistemden yararlanabilir.

 

Oturma İzni ve Gayrimenkul Sahiplerinin Türk Vatandaşlığı 

Türkiye'de 5 yıl ikamet izni olan ve bu ikamet izninin 5 yılını da kesintisiz bir şekilde Türkiye'de geçirmiş olan mülk sahipleri vatandaşlığa başvurabilir. 5901 sayılı kanunun 11. maddesinde kesintisiz oturma izninin alınması için neler gerektiği listelenmiştir. Bu konuda mülk değeri ile ilgili bir alt taban tutarı yoktur.

 

Türk Vatandaşlığı Almak İçin Yatırım Yolunu Seçmek

Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda sahip olduğunuz seçenekler aşağıdaki gibidir:

 • 500.000 USD Tutarında Devlet Tahvili Satın Alınması: 3 yıl boyunca satmama şartı vardır 
 • GYO ya da Risk Sermaye Fonundan 500.000 USD Tutarında Hisse Satın Almak: 3 yıl boyunca satmama şartı vardır 
 • 400.000 USD Tutarında Mülk Almak: 3 yıl boyunca satmam şartı vardır 
 • 500.000 USD Tutarında Nakit Paranın Türk Bankalarına Yatırılması: 3 yıl boyunca geri çekmeme şartı vardır
 • 500.000 USD Tutarında Sabit Varlık Yatırımı Yapmak 
 • Şirkette 50 Personel Çalıştırmak: Çalışan personelin Türk vatandaşı olması şarttır.

 

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Belgeler

Türk vatandaşlığı alınırken bazı belgelerin bulunması gerekir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Geçerli bir pasaport
 • Başvuru formu 
 • Doğum belgesi 
 • Her aile üyesi için 4 adet vesikalık fotoğraf 
 • Evliyse eşinin ve çocuğu varsa 18 yaşından küçük olan çocuklarının kimliği ve aile bağlarını kanıtlar nitelikte resmi belge asılları ( evlilik belgesi, evlilik cüzdanı, çocukların doğum belgesi) 
 •   Başvuru için yapılmış olan ödeme makbuzu 
 • Pasaportun üzerine kayıtlı olduğu ikamet izni ya da geçerli bir turist vizesi
 • Değerleme raporu 
 • Eş ya da yakınları T.C. vatandaşı olanlar için nüfus cüzdan fotokopisi ve Türkiye’deki ikamet adresleri 
 • 400.000 USD tutarında ödemenin yapıldığını gösteren bir dekont 
 • Satın alınacak olan mülk proje aşamasındaysa veya inşaat halindeyse; Noter tasdikli olan mülk satın alma taahhüdü 

 

Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci 

Eğer vatandaşlık başvurusu yurt içinde yapılacaksa, ikamet adresindeki valilik aracılığıyla başvurulur. Yurt dışında vatandaşlık başvurusu için ise başvurunun başkonsolosluk aracılığıyla yapılması gerekir. 

Başvuru türleri ve belgeleri kişinin koşullarına bağlı olarak değişir. Türk vatandaşlığı almak için doğum belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, ikamet izni, eş veya yakınlarının T.C kimlik numarası veya fotoğraflarla sınırlı değildir. Bireysel başvuru yapanların ayrıca Türkçe bir mülakata da girmeleri gerekir.

Türkiye'de vatandaşlık başvurusunun ne zaman yapılacağı, başvuru yapacak olan kişinin özel koşullarına bağlıdır. Bu süreç İçişleri Bakanlığından da öğrenilebilir. 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun öngördüğü koşul ve hükümlere göre başvuru reddedilirse ikametin bulunduğu valiliğe tekrar başvuruda bulunulabilir.

 

Türk Vatandaşlığı Faydaları 

Türk vatandaşı olmak kişiye bazı avantajlar sağlayacaktır. Türk vatandaşlığı kişinin eş ve 18 yaşındaki tüm çocuklarının da birlikte Türk vatandaşı olmasını sağlar. Türk vatandaşlığı başvurusu sırasında kişinin diğer ülkelerdeki sahip olduğu mal varlığını ya da gelirini beyan etmesine gerek yoktur. Kişi oturum iznini aldığı anda yurt dışında yaşamaya istediği zaman devam edebilir ya da vatandaşlık başvurusu yapabilir. Yani kişi vatandaşlık kazanabilmek için Türkiye'de belli bir süre boyunca kesintisiz olarak yaşamak zorunda değildir. Türk vatandaşı olan kişiler yatırımını 3 yıl boyunca tuttuktan sonra nakite çevirebilir. Bu da kişilere yüksek bir kazanç imkanı sağlar.

Türk vatandaşları vizesiz 100 üzerinde ülkeye seyahat edebiliyor. Bu ülkelerden birçoğu vize şartı olmadan Türk vatandaşlarının 1 ay ile 3 ay arasında kalmalarına izin veriyor. Bazı ülkeler ise varınca ya da çevrimiçi başvuru yoluyla elektronik vize verebiliyor. Yani Türk vatandaşlığı Türk pasaportu ile birlikte vizesiz bir seyahat imkanı sunuyor. Ayrıca 2013 senesinde Avrupa Birliği Visa Serbestisi diyaloğunu başlatarak Schengen ülkeleri için vizesiz seyahat imkanı tanımanın yolunu açtı. Sürecin sonunda ise Türk vatandaşları vizesiz olarak 26 Avrupa ülkesine daha gidebilecek. Mevcut durumda ise birçok Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika ülkesine vizesiz seyahat hakkı bulunuyor.

 

Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

Alt limiti 400.000 USD olan bir gayrimenkul satın aldıktan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yaptığınız başvuru sonucunda Türk vatandaşlığı işleme koyulacaktır. Bu durumda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü söz konusu gayrimenkulün en az 400.000 USD değerinde olup olmadığını kontrol edecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türk vatandaşlığı için 3 gün ile 7 gün arasında onay vermektedir. Başvuru onaylanır onaylanmaz randevusuz ikamet izni alabilmek için göçmenlik bürosuna başvuruda bulunulması gerekir. Göçmenlik bürosundan onay aldıktan sonra aynı gün içinde ikamet izni ve nüfus kağıdı ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Tüm bu süreçler Ankara ve İstanbul'da bulunan Vatandaşlık Bilgilendirme Ofislerince takip edilir. Başvurular 2 ay ile 6 ay arasında sonuçlandırılır.